Over Stichting Blauwe Polder

Van economie en welvaart, naar duurzaamheid en welzijn

Waar economische belangen in het spel zijn, delft de natuur vaak het onderspit. Terwijl de natuur een enorme bron van voedsel biedt voor mensen en dieren en we daar juist heel voorzichtig mee om zouden moeten gaan. Ruimte, zoet water en landschap worden steeds schaarser en daarmee wordt de wereldwijde voedselproblematiek steeds groter.

Het is onze missie om met duurzame en praktische oplossingen te komen voor voedselproductie in, aan, en op zee, om wereldwijd de voedselzekerheid te verbeteren. Daarbij zoeken we aansluiting en samenwerking met partijen die met ons mee willen bouwen, zodat we samen het verschil kunnen maken. 

Onze startlocatie op Texel moet een innovatief kenniscentrum, broedplaats, platform, en bezoek- en testlocatie in één worden voor de gehele mariene en maritieme sector.

1. Circulaire visserij & Circulaire viskweek

Vanuit het motto “één vis op je bord en één vis in de zee” werken we aan een praktische oplossing voor de problematiek en uitdagingen in de visserijsector. Oplossingen die in plaats van de huidige manier van vissen kunnen worden uitgevoerd zonder schade aan de natuur. Daarbij integreren we in de aanpak de energie-, voedsel- en natuur transitie op-, in - en aan zee, waarbij we beginnen met de Noordzee en Waddenzee.

2. Samenwerking met Fieldlabs

Blauwe Polder werkt samen met andere Fieldlabs om zoveel mogelijk resultaten te kunnen bereiken en zoveel mogelijk duurzaam en biologisch gekweekt uitgangsmateriaal te kunnen leveren.

3. Zilte bouwpakketjes

We willen ‘zilte bouwpakketjes’ ontwikkelen met uitgangsmateriaal voor de kweek/teelt onder zilte omstandigheden, van onder andere groenten, fruit, zeewier, vissen en schaal- en schelpdieren. De ontvanger krijgt met zo’n pakketje procedures, protocollen en een monitoringsplan om dit meerjarig en zelfstandig op poten te zetten met mogelijke opties voor verschillende omstandigheden.

4. PR/Marketing, Onderwijs & educatie in brede zin

Bij pr/marketing willen we zoveel mogelijk de krachten van onze partners bundelen. In samenwerking met regulier onderwijs zorgen we dat steeds meer mensen kennismaken met de verschillende projecten. Zo zorgen we voor meer bewustzijn en proberen we de negatieve publiciteit op het gebied van zilte teelt en circulaire viskweek te overstemmen (vooral in Nederland).

Wij willen de komende generaties vooral laten zien waar hun eten vandaan komt en hoe het ook anders, en vooral duurzamer kan.

Hoe doen we dat?

Geïnteresseerden kunnen de locaties bezoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van hun lessen, ze kunnen hier stage lopen en er worden rondleidingen gegeven.

5. Onderzoek naar duurzame economische vitaliteit in de regio

Samen met inmiddels al meer dan 250 ondernemers doen we onderzoek naar duurzame economische vitaliteit in de regio. Blauwe Polder fungeert hierin als kenniscentrum, biedt een uitgebreid netwerk en (mede) faciliteert grotere projecten. Daarbij is er een wisselwerking tussen praktijk en theorie, waarbij we bottom up (vanuit de regio) werken en innoveren. Plekken waar de economische vitaliteit verbetert dienen als voorbeeldfuncties van hoe het kan.

 

Bij Blauwe Polder werken we praktijkgericht en bundelen we de praktijkkennis en kunde van onze partners voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de wereldwijde voedselproblematiek in relatie tot de zee, de overgang van zee naar land, en de zee-gerelateerde activiteiten op land. Door middel van een integrale benadering houdt Blauwe Polder ook rekening met de natuur- en energietransitie. Daarbij koppelen we marien en maritiem en kijken we naar zowel Noordzee als Waddenzee.

Wij geloven dat innovatieve en toekomstbestendige oplossingen voor deze problematiek vanuit praktische kennis en ervaring sneller worden gevonden. Daarom is onze aanpak bottom-up: ‘van vakmanschap naar wetenschap’ en niet andersom. Vanuit dat principe bouwen we aan diverse projecten die bijdragen aan het creëren van ecologisch verantwoorde en duurzame, economische bedrijvigheid. Met een directe – en indirecte impact op zowel regionaal als internationaal niveau.

Stichting Blauwe Polder is een kenniscentrum, platform, broedplaats en testlocatie in één op Texel, maar niet beperkt tot Texel. De fysieke locatie van Blauwe Polder is naast het NIOZ en is uitermate geschikt voor Blauwe Polder gezien de aanwezigheid van beschikbare ruimte en faciliteiten (die kunnen dienen als testlocaties), de Waddenzee en Noordzee, belangrijke partners zoals het NIOZ en de UU, Visned, de Stichting Salt Farm Foundation, Stichting Oceans at Work en diverse gerelateerde MKB bedrijven. Daarnaast is er vanuit Texel vraag naar nieuwe duurzame economische bedrijvigheid naast het toerisme. Texel is daarom een logische locatie.

Waar houdt Blauwe Polder zich mee bezig?

Stichting Blauwe Polder bouwt consortia die gezamenlijk projecten en programma’s ontwikkelen en uitvoeren. Deze samenwerkingen hebben als doel duurzame innovaties te realiseren met regionale, landelijke en wereldwijde impact. Stichting Blauwe Polder staat altijd open voor nieuwe ideeën en betrokken partners. ​

"Sluit je aan bij de blauwe revolutie en draag bij aan het innovatieve ecosysteem"

SLUIT JE AAN ALS PARTNER »

Blauwe Polder werkt vanuit wetenschap naar vakmanschap en vooral vanuit vakmanschap naar wetenschap: vanuit praktijkkennis innoveren en gedurende dit proces de onderzoeksvragen stellen. Deze werkwijze kost praktisch gezien minder tijd dan de nog vaak gebruikte route van eerst fundamenteel onderzoek, dan toegepast onderzoek, dan testen, dan pilot op ware grootte, dan praktijk.

Blauwe Polder verbindt de mariene sector met de maritieme sector.

De optelsom van (technisch) innovatief, ecologisch verantwoord en economisch rendabel is leidend voor de projecten van Blauwe Polder.

Bij voorkeur werkt Blauwe Polder vanuit een integrale benadering, zoals bijvoorbeeld de  energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie te samen.

Daaraan onlosmakelijk gekoppeld zijn veiligheid, transport, zandwinning, mijnbouw, toerisme, training & educatie, communicatie en PR & marketing.

De voedsel- en stikstofproblematiek, de landbouw- en veeteelt en de visserij in brede zin zijn nu onderwerpen met een hoge urgentie en brede impact.

Hoge urgentie betekent in praktijk dat tijdsplanningen van projecten geen zeven tot tien jaar kunnen duren of ‘onderweg zijn’. De hoge urgentie betekent dat binnen nu en 2-3 jaar praktische en goed functionerende oplossingen nodig zijn. Dit druist in tegen bijna het volledige bestaande beleid en aanbod-gestuurde routes en gebruikelijke vormen van financiering en subsidie.

Voor het behouden van haar sterke marktpositie, moet de Nederlandse visserij zich aanpassen. Met het oog op klimaatverandering en de Noordzee – die alsmaar drukker wordt – is het van het grootste belang nieuwe, duurzame visserijtechnieken te ontwikkelen. Dit vraagt om een urgente en radicale aanpassing aan omstandigheden die snel veranderen.

Door van de steeds drukker wordende Noordzee een veilige en duurzame multi-use zee te maken, krijgen alle bestaande en nieuwe gebruikers de ruimte. Voor het leveren van (duurzame) energie, het voorzien in voedsel en zelf een gezond bedrijf te voeren. De uitdaging om gebruikers voldoende ruimte te bieden én de natuur te behouden is even complex als aantrekkelijk.

De gezichten achter
Blauwe Polder

Marja Doedens

Directeur

Marc van Rijsselberghe

Bestuur

Blue Growth, Port4Innovation & Blauwe Polder

Met als basis de Europese Blue Growth-strategie is vanuit de regio Kop van Noord-Holland het project Port4Innovation1 opgezet. Naast inhoudelijke projecten op het gebied van corrosie en zeewier wordt ingezet op ondersteuning van (door)startende innovatieve bedrijven en het bouwen van nieuwe eco-systemen waar de regio – en op termijn de wereld – profijt van heeft.

Het Blue Growth-traject voor Den Helder en de Kop van Noord-Holland, in aanloop richting de European Maritime Day in mei 2021, is één van de eco-systemen. Andere programma’s zijn de Community of Practice Noordzee 2030, waarbij Port4Innovation1 namens veel bedrijven als mede-initiator optrad, en Stichting Blauwe Polder.

 

Marien kenniscentrum

Stichting Blauwe Polder is een kenniscentrum op Texel waar mariene sectoroplossingen worden gecreëerd. Oplossingen die concreet en verkoopbaar zijn – denk aan de export van producten en diensten – en bijdragen aan het oplossen van een deel van de voedselproblematiek in zowel Nederland als in de rest van de wereld. Een goed voorbeeld is de zilte teelt van diverse gewassen op land, een oplossing die inmiddels in diverse landen met verziltende delta’s – onder meer Pakistan en Bangladesh – met succes wordt toegepast.

Blauwe Polder wil deze oplossingen en kennis ook delen rondom zeewieren, oesters, kokkels en diverse soorten vissen. Hiervoor worden ‘kennis- en bouwpakketten’ ontwikkeld en uitgewerkt. Voor de diverse mariene oplossingen wordt ‘startmateriaal’ op land gekweekt. De gekweekte gewassen kunnen zowel op land als in zee uitgroeien. Het bouwpakket levert het startmateriaal, voorzien van protocollen, procedures en monitoring om dit op diverse plaatsen ter wereld te kunnen toepassen. Bij voorkeur ook met de noodzakelijke methoden en oplossingen, die bij afwijkende omstandigheden van toepassing zijn. Er is inmiddels een start gemaakt met platte oesters, zeewier en vissen.

Algemene doelen Blauwe Polder Texel

Versterken van het beheer van visbestanden

Verminderen van emissies

Verbeteren van arbeids-
omstandigheden

Verbeteren van dierenwelzijn

Verminderen van bodemberoering

Verbeteren van selectiviteit

Verbeteren van economisch perspectief

Systeem-
veranderingen

Multi-use Noordzee

Voor het behouden van haar sterke marktpositie, moet de Nederlandse visserij zich aanpassen. Met het oog op klimaatverandering en de Noordzee – die alsmaar drukker wordt – is het van het grootste belang nieuwe, duurzame visserijtechnieken te ontwikkelen. Dit vraagt om een urgente en radicale aanpassing aan omstandigheden die snel veranderen.

Door van de steeds drukker wordende Noordzee een veilige en duurzame multi-use zee te maken, krijgen alle bestaande en nieuwe gebruikers de ruimte. Voor het leveren van (duurzame) energie, het voorzien in voedsel en zelf een gezond bedrijf te voeren. De uitdaging om gebruikers voldoende ruimte te bieden én de natuur te behouden is even complex als aantrekkelijk.